مردان دوران فتنه

مرد و نامرد را در ایام سخت میشود شناخت. گاه که در جمعی از دوستان سبز می نشینم و گاه که رودربایستی کرده و از ابراز حق( از نظر خودم)خودداری میکنم بلافاصله به خودم نهیب میزنم نکند ولی را با دارایی اندک خودت که آبرویی در نزد دیگران است یاری نکنی و بگذاری این جماعت تنها به نزد قاضی رفته و از خود راضی برگردند. هر چند که میدانم این جماعت تنها چیزی که نمی شنوند حرف دیگران است اما هر قدر ای دل که توانی بکوش. وقتی شنیدم خوش چهره در مناظره تلویزیونی باز هم گفت احمدی نژاد مردم را خس و خاشاک خوانده است بر خود گریستم که در بین مردمانی زنگی میکنم که نخبگانشان به این راحتی در منظر خلق دروغ می گویند.

به هر حال یکی از خصوصیات دوران فتنه این بود که مردان این دوران را بهتر شناختیم. آقای پناهیان در این ایام واقعا زیبا و مستدل به دفاع از ولی فقیه و نظام پرداخت و به بهای جان در این راه ایستاده است. شماره مجالس ایشان در ایام محرم را نتوانستم حساب کنم. خیلی پرکار و پر محتوی وارد گود شدند. خدا ایشان را حفظ کند و قوت دهد. کثرالله امثالهم

/ 1 نظر / 14 بازدید